Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

CEL DOKUMENTU

Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie ustalonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu derektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane „GDPR“ lub „rozporządzenie“).

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Butterfly Destiny s.r.o., z siedzibą pod adresem Branická 213/53, Braník, Praga 4, kod pocztowy 14700, Czeska Republika numer identyfikacyjny: 05298130, zapisana w Rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, w oddziale C, arkusz 261419 (dalej zwana „Administratorem”).
Dane kontaktowe są następujące: adres pocztowy Branická 213/53, Braník, Praga 4, kod pocztowy 14700, Czeska Republika adres poczty elektronicznej: podpora@butterflydestiny.cz, telefon +420791912765.

PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest fakt, że proces ten jest niezbędny do spełnienia warunków umowy zawartej pomiędzy Państwem a administratorem lub realizacji działań przez adminstratora przed zawarciem takiej umowy, w rozumieniu art. 6 paragraf 1 b) GDPR.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest spełnienie warunków umowy zawartej pomiędzy Państwem a administratorem, tzn. przede wszyskim w celu świadczenia usług portalu erotyczno- rozrywkowego lub realizacji działań przez administratora przed zawarciem takiej umowy. Niniejszy cel dotyczy również ewidencji w bazie danych klientów administratora.
Ze strony administratora nie dochodzi do automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania praw i obowiązkow wynikających z umowy oraz przez następne trzy lata, jeżeli dane osobowe są niezbędne do zastosowania praw i interesów administratora (zazwyczaj są to Państwa dane kontaktowe i dane dotyczące zawarcia umowy z administratorem), oraz przez okres obowiązujący do archiwowania zgodny z aktualnymi przepisami, najdłużej jednak w terminie okreslonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Innymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty odpowiedzialne za kontrolę i obsługę stron internetowych i inne osoby zaangażowane w dostarczanie usług oraz realizacje płatności na podstawie zawartej umowy.
Administrator nie zamierza ujawniać Państwa danych osobowych państwom trzecim (państwa poza UE) albo organizacjom międzynarodowym.

PRAWA PODMIOTU DO DANYCH

Na podstawie warunków określonych w art. 15-22 GDPR mają Państwo prawo:

 • zażądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, które administrator przetwarza,
 • zażądać kopii niniejszych danych,
 • zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych,
 • zażądać usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez administratora, jeżeli nie są potrzebne do świadczenia usług docelowych, albo jeżeli administrator przetwarza je w sposob niezgodny z prawem,
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 GDPR,
 • do przenoszenia swoich danych osobowych.

Jeżeli podejrzewają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało naruszone lub jest naruszane GDPR, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych znajdujące się pod adresem ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel.: +48 22 531 03 00, web: https://www.giodo.gov.pl/pl/138.

Dostarczanie danych osobowych administratorowi w wyżej wspomnianym celu jest warunkiem umownym, zależy zatem jedynie od Państwa, czy zdecydujecie się przekazać administratorowi swoje dane osobowe. Nie mają Państwo obowiązku udostępniać swoich danych. Jednakże udostępnienie przynajmniej podstawowych danych osobowych (takich jak: dane kontaktowe, dane identyfikacyjne i dane do logowania) jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i świadczenia usług w niej zawartych. Bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy i spełnienie jej warunków ze strony administratora.

BLIŻSZE INFORMACJE O PRAWACH PODMIOTU DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH

Treść praw podmiotu dotycząca danych osobowych opisanych wyżej w art.7:

Prawo dostępu do danych osobowych.
Mają Państwo prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą są przetwarzane. Jeżeli są, mają Państwo prawo otrzymać dostęp do niniejszych danych i prawnie ustalonych informacji. W takim przypadku administator udostępni Państwu kopię przetwarzanych danych. Za każdą kolejną kopię stworzoną na Państwa żądanie, administrator może pobierać opłatę na podstawie kosztów administracyjnych.
Prawo do sprostowania.
Mają Państwo prawo zażądać od aministratora bezzwłocznego sprostowania niedokładnych lub błędnych danych dotyczących Państwa osoby. Ze względu na cel przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełnienia niepełnych danych, także za pomocą dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięcia („prawo zostać zapomnianym”).
Mają Państwo prawo zażądać od administratora bezzwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa osoby. Adminisrator ma obowiązek niniejsze dane bezzwłocznie usunąć, jeżeli powód usunięcia został ustanowiony GDPR. Prawo do usunięcia nie ma zastosowania w przypadku, że dane osobowe są niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego administratora, w celu archiwizacji w interesie publicznym, do wykonania lub obrony roszczeń prawnych i w innych przypadkach ustalonych GDPR.
Prawo do ograniczenia przetwarzania.
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez administratora, zwłaszcza jeśli zaprzeczają Państwo dokładności niniejszych danych, jeżeli został wzniesiony sprzeciw wobec przetwarzania i w innych przypadkach ustalonych GDPR.
Prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo do uzyskania danych osobowych, które Państwa dotyczą i które zostały przez Państwa dostarczone administratorowi, w ustrukturyzowanym, powrzechnie używanym i czytelnym maszynowym formacie, oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, w przypadku, że przetwarzanie odbywa się za Państwa zgodą i jest przeprowadzane w sposób zautomatyzowany. Korzystając z tego prawa, mogą Państwo poprosić o przekazanie swoich danych osobowych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze informacje są prawomocne i wchodzą w życie dnia 25.05.2018. Aktualne brzmienie niniejszej informacji zostało opublikowane na stronie administratora https://idating.pl/ i jest dostępne również w siedzibie administratora.

W Pradze dnia 25.05.2018

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

CEL DOKUMENTU

Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie ustalonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu derektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane „GDPR“ lub „rozporządzenie“).

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Butterfly Destiny s.r.o., z siedzibą pod adresem Branická 213/53, Braník, Praga 4, kod pocztowy 14700, Czeska Republika numer identyfikacyjny: 05298130, zapisana w Rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, w oddziale C, arkusz 261419 (dalej zwana „Administratorem”).
Dane kontaktowe są następujące: adres pocztowy Branická 213/53, Braník, Praga 4, kod pocztowy 14700, Czeska Republika adres poczty elektronicznej: podpora@butterflydestiny.cz, telefon +420791912765.

PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest fakt, że proces ten jest niezbędny do spełnienia warunków umowy zawartej pomiędzy Państwem a administratorem lub realizacji działań przez adminstratora przed zawarciem takiej umowy, w rozumieniu art. 6 paragraf 1 b) GDPR.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest spełnienie warunków umowy zawartej pomiędzy Państwem a administratorem, tzn. przede wszyskim w celu świadczenia usług portalu erotyczno- rozrywkowego lub realizacji działań przez administratora przed zawarciem takiej umowy. Niniejszy cel dotyczy również ewidencji w bazie danych klientów administratora.
Ze strony administratora nie dochodzi do automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania praw i obowiązkow wynikających z umowy oraz przez następne trzy lata, jeżeli dane osobowe są niezbędne do zastosowania praw i interesów administratora (zazwyczaj są to Państwa dane kontaktowe i dane dotyczące zawarcia umowy z administratorem), oraz przez okres obowiązujący do archiwowania zgodny z aktualnymi przepisami, najdłużej jednak w terminie okreslonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Innymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty odpowiedzialne za kontrolę i obsługę stron internetowych i inne osoby zaangażowane w dostarczanie usług oraz realizacje płatności na podstawie zawartej umowy.
Administrator nie zamierza ujawniać Państwa danych osobowych państwom trzecim (państwa poza UE) albo organizacjom międzynarodowym.

PRAWA PODMIOTU DO DANYCH

Na podstawie warunków określonych w art. 15-22 GDPR mają Państwo prawo:

 • zażądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, które administrator przetwarza,
 • zażądać kopii niniejszych danych,
 • zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych,
 • zażądać usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez administratora, jeżeli nie są potrzebne do świadczenia usług docelowych, albo jeżeli administrator przetwarza je w sposob niezgodny z prawem,
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 GDPR,
 • do przenoszenia swoich danych osobowych.

Jeżeli podejrzewają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało naruszone lub jest naruszane GDPR, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych znajdujące się pod adresem ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel.: +48 22 531 03 00, web: https://www.giodo.gov.pl/pl/138.

Dostarczanie danych osobowych administratorowi w wyżej wspomnianym celu jest warunkiem umownym, zależy zatem jedynie od Państwa, czy zdecydujecie się przekazać administratorowi swoje dane osobowe. Nie mają Państwo obowiązku udostępniać swoich danych. Jednakże udostępnienie przynajmniej podstawowych danych osobowych (takich jak: dane kontaktowe, dane identyfikacyjne i dane do logowania) jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i świadczenia usług w niej zawartych. Bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy i spełnienie jej warunków ze strony administratora.

BLIŻSZE INFORMACJE O PRAWACH PODMIOTU DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH

Treść praw podmiotu dotycząca danych osobowych opisanych wyżej w art.7:

Prawo dostępu do danych osobowych.
Mają Państwo prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą są przetwarzane. Jeżeli są, mają Państwo prawo otrzymać dostęp do niniejszych danych i prawnie ustalonych informacji. W takim przypadku administator udostępni Państwu kopię przetwarzanych danych. Za każdą kolejną kopię stworzoną na Państwa żądanie, administrator może pobierać opłatę na podstawie kosztów administracyjnych.
Prawo do sprostowania.
Mają Państwo prawo zażądać od aministratora bezzwłocznego sprostowania niedokładnych lub błędnych danych dotyczących Państwa osoby. Ze względu na cel przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełnienia niepełnych danych, także za pomocą dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięcia („prawo zostać zapomnianym”).
Mają Państwo prawo zażądać od administratora bezzwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa osoby. Adminisrator ma obowiązek niniejsze dane bezzwłocznie usunąć, jeżeli powód usunięcia został ustanowiony GDPR. Prawo do usunięcia nie ma zastosowania w przypadku, że dane osobowe są niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego administratora, w celu archiwizacji w interesie publicznym, do wykonania lub obrony roszczeń prawnych i w innych przypadkach ustalonych GDPR.
Prawo do ograniczenia przetwarzania.
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez administratora, zwłaszcza jeśli zaprzeczają Państwo dokładności niniejszych danych, jeżeli został wzniesiony sprzeciw wobec przetwarzania i w innych przypadkach ustalonych GDPR.
Prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo do uzyskania danych osobowych, które Państwa dotyczą i które zostały przez Państwa dostarczone administratorowi, w ustrukturyzowanym, powrzechnie używanym i czytelnym maszynowym formacie, oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, w przypadku, że przetwarzanie odbywa się za Państwa zgodą i jest przeprowadzane w sposób zautomatyzowany. Korzystając z tego prawa, mogą Państwo poprosić o przekazanie swoich danych osobowych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze informacje są prawomocne i wchodzą w życie dnia 25.05.2018. Aktualne brzmienie niniejszej informacji zostało opublikowane na stronie administratora https://idating.pl/ i jest dostępne również w siedzibie administratora.

W Pradze dnia 25.05.2018