Regulamin korzystania z serwisu Milosnykontakt.pl

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin stanowi wiążącą umowę pomiędzy administratorem portalu randkowo-rozrywkowego znajdującego się pod adresem milosnykontakt.pl (dalej zwanego „portalem”) a użytkownikiem korzystającym z wszystkich usług oferowanych przez administratora, w związku z prowadzeniem wyżej wymienionego portalu.

Administrator

Administratorem portalu milosnykontakt.pl jest spółka Butterfly Destiny s.r.o., REGON (cz:IČO) 052 98 130, z siedzibą w Černotín 35, PSČ 334 01, Dnešice, Czeska Republika, zapisana w Rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, w oddziale C, arkusz 261419 (dalej zwana „Administratorem”).

Użytkownik

Użytkownikiem w przypadku niniejszego regulaminu, staje się każda osoba fizyczna, która korzysta z usług portalu prowadzonego przez administratora. Zarejestrowanym użytkonikiem, jest każdy użytkownik, który dokonał rejestracji na portalu. Ze względu na charakter usług oferowanych przez administratora, użytkownikiem może stać się jedynie osoba pełnoletnia, czyli w świetle polskiego prawa, osoba, która ukończyła 18rok życia. Członkowie innych państw są traktowani jako pełnoletni zgodnie z panującymi u nich przepisami prawa.

Przedmiot umowy (regulaminu milosnykontakt.pl)

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja stosunków pomiędzy administratorem i użytkownikiem. Na podstawie wyżej wspomnianych stosunków prawnych administrator umożliwia użytkownikowi korzystanie z oferowanych przez niego usług, a użytkownik korzystając z nich zgadza się na przestrzeganie zasad regulaminu oraz uszanowanie związanych z nim praw i obowiązków administratora i użytkownika.

Prawa i obowiązki administratora

 1. Administrator jest zobowiązany do zapewnienia użytkownikom usługi w odpowiedni sposób.
 2. Administrator ma prawo do wynagrodzenia za usługi płatne świadczone na rzecz użytkownika.
 3. Administrator ma prawo do kontroli zawartości kont użytkowników.
 4. Administrator jest uprawniony do usunięcia konta użytkownika, który nie stosuje się do zasad niniejszego regulaminu.
 5. Administrator ma obowiązek rozpatrywać reklamacje użytkowników, w sposobach i terminach określonych przez ogólnie obowiązujące zasady prawa.

Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik korzystając z usług oferowanych przez administratora akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do regularnej obserwacji zmian pojawiających się w regulaminie oraz zapoznawania się z jego aktualną treścią.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z usług oferowanych przez administratora w zakresie swego członkostwa.
 4. Jeżeli użytkownik korzysta z płatnych usług portalu, jest zobowiązany do uiszczenia administratowi należnej kwoty zgodnej z cennikiem zamieszczonym w punkcie 9 niniejszego regulaminu. 
 5. Użytkownik jest zobowiązany respektować prawa pozostałych użytkowników.
 6. Użytkownik może zamieszczać na swoim koncie użytkownika wyłącznie takie treści, które ma prawo upubliczniać.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, spowodowane swoją działalnością na tym portalu, wyrządzone administratorowi, pozostałym użytkownikom, czy osobom trzecim.
 8. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać portalu do celów komercyjnych.
 9. Użytkownicy są zobowiązani korzystać z usług portalu zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami.
 10. Użytkownik oświadcza, że nigdy nie został skazany za przestępstwa z dziedziny czynów seksualnych uwłaczających ludzkiej godności.
 11. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z usług w taki sposób, aby z jego strony nie dochodziło do żadnych strat, ani krzywd wobec administratora i pozostałych użytkowników.

Odpowiedzialność administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na portalu przez użytkowników, ani za ich autentyczność.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi działaniem pozostałych użytkowników lub osób trzecich.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wykorzystywaniem konta użytkownika, przez nieuprawionego użytkownika lub osobę trzecią.
 4. Administrator nie ponosi odpowidzialności za dostępność usług w miejscach, gdzie jest to zabronione przez obowiązujące tam prawo.

Konto użytkownika

 1. Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez administratora za pośrednictwem konta użytkownika, które powstaje w procesie rejestracji. Poprzez rejestrację, pomiędzy użytkownikiem a administratorem zostaje zawarta umowa, której warunki znajdują się w niniejszym regulaminie. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto użytkownika. W przypadku wytworzenia przez jednego użytkownika więcej niż jednego konta, administrator ma prawo usunąć je bez wcześniejszego uprzedzenia. Użytkownik rejestrując konto oświadcza, że administrator przed zawarciem umowy udostępnił mu wszelkie informacje zgodnie z paragrafami § 1820 i 1811 odstęp 2 ustawy nr. 89/2012 Sb. Czeskiego Kodeksu Cywilnego.
 2. Użytkownik, który dokonał bezpłatnej rejestracji ma prawo do korzystania z usług portalu w ograniczonym zakresie.
 3. Użytkownik, który zakupi pełne członkostwo ma prawo do korzystania z usług portalu w pełnym zakresie.
 4. Użytkownik podczas rejestracji ma obowiązek podać swoje pełne i prawdziwe dane.
 5. Konto użytkownika jest przeznaczone wyłącznie do użytku własnego, dlatego użytkownik powinien korzystać z niego wyłącznie osobiście i nie udostępniać go osobom trzecim.
 6. Jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek zmiany danych u użytkownika, użytkownik zobowiązuje się do ich natychmiastowej aktualizacji. 
 7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać administratorowi wszelkie nadużycia swojego konta użytkownika.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre konta użytkownika były i mogą być sztucznie tworzone przez administratora w celu poprawy jakości oferowanych przez administratora usług i kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu. Takie konta są dostępne do interakcji z użytkownikami na takich samych zasadach jak konta pozostałych użytkowników i nie są w żaden sposób oznaczone. Z tych kont, Administrator za pośrednictwem swoich moderatorów ma prawo wysyłać wiadomości użytkownikom, a także odpowiadać na wiadomości wysyłane przez użytkowników.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia przepisów prawa oraz szkody wywołane korzystaniem ze swego konta użytkownika.
 10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z usług oferowanych przez administratora w celach komercyjnych.

Usługi portalu

 1. Użytkownik, który nie płaci za usługi po rejestracji uzyskuje Konto darmowe. Do konta darmowego przypisany jest jeden profil uzupełniony o dane podane po rejestracji. Użytkownik posiadający konto darmowe, ma ograniczony dostęp do profili innych Użytkowników, ograniczoną ilość wiadomości, którą może wysłać na portalu, a także ograniczenia w możliwościach przekazywania i otrzymywania danych kontaktowych i zdjęć od innych Użytkowników portalu. Konto darmowe jest bezpłatne.
 2. Użytkownik może skorzystać z płatnych usług portalu, po uiszczeniu opłat, zgodnie z poniższą taryfą: 
 • Konto próbne na 1 tydzień opłacone kartą płatniczą lub kredytową: 17 zł / 4 EUR
 • Pełne członkostwo na 1 miesiąc płatne jednorazowo przelewem bankowym: 85 zł (20 EUR/miesiąc)
 • Subskrypcja abonamentowa miesięczna płatna kartą płatniczą lub kartą kredytową: 59 zł/miesiąc (14 EUR/miesiąc)
 • Pełne członkostwo na 3 miesiące płatne jednorazowo przelewem bankowym: 169 zł (39 EUR/kwartał)
 • Subskrypcja abonamentowa kwartalna płatna kartą płatniczą lub kartą kredytową: 149 zł/kwartał (34 EUR/kwartał)
 • Pełne członkostwo na 6 miesięcy płatne jednorazowo przelewem bankowym: 315 zł (74 EUR/pół roku)
 • Subskrypcja abonamentowa półroczna płatna kartą płatniczą lub kartą kredytową: 249 zł/pół roku (59 EUR/pół roku)
 • Pełne członkostwo na rok, płatne jednorazowo przelewem bankowym: 549 zł (137 EUR/ rok)
 • Roczna subskrypcja abonamentowa płatna kartą płatniczą lub kredytową: 449 zł/rok (107 EUR /rok)

Ceny zawierają podatek VAT.

Przy płatności kartą prowadzoną w walucie EUR obowiązują ceny podane w EUR.

 1. Użytkownik, który uzyska pełne członkostwo na  portalu wykupując konto premium uiszczając Administratorowi wyżej wymienioną kwotę, uzyska możliwość wysyłania nieograniczonej ilości wiadomości, nielimitowany dostęp do przeglądania profili innych użytkowników, możliwość wysyłania swoich danych kontaktowych (telefon, email) zdjęć, emotikonów i GIF-ów a także możliwość przeglądania kompletnej listy dopasowanych partnerów wygenerowanej na postawie zgodności z ankiety randkowej. Użytkownik posiadający pełne członkostwo może również korzystać z naszej Fotorandki, gdzie może oceniać zdjęcia pozostałych użytkowników. 
 2. Użytkownik wykupując subskrypcję abonamentową, uzyskuje dostep do usług analogicznie, jak w ust. 3
 3. Użytkownik, który podczas rejestracji wybierze  jako płeć “Kobieta” uzyskuje pełne członkostwo  automatycznie i bezpłatnie z zastrzeżeniem, że ograniczeniom podlegać będą te wiadomości, które zostaną wysłane do lub odebrane od użytkowników, którzy nie posiadają pełnego członkostwa, a także Administrator może rutynowo, a także po wstawieniu zdjęcia przez Użytkownika automatycznie blokować konto celem rutynowego sprawdzenia konta (z zastrzeżeniem ustaleń w punkcie 17 niniejszego dokumentu) pod względem zgodności z niniejszą umową. W przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości, Użytkownik zostanie o tym poinformowany, a jego konto  może zostać odblokowane przez Administratora, bądź Administrator może  podjąć decyzje o usunięciu konta z portalu. W przypadku jeśli konto nie narusza regulaminu lub jeśli nieprawidłowości zostały usunięte przez Administratora w ramach kontroli, konto zostanie odblokowane, a dostęp do  pełnego członkostwa przywrócony.
  Administrator może zablokować, zdezaktywować lub usunąć konto użytkownika, który omija ograniczenie przesyłania danych kontaktowych do użytkowników nieposiadających pełnego członkostwa, jak również może usuwać wiadomości, gdzie do takiego naruszenia nastąpiło.
 4. W interesie zachowania nieprzerwalnego dostępu do  usług, automatycznie odnawiane są subskrypcje abonamentowe. Automatyczne  odnowienie nie dotyczy kont opłaconych jednorazowym przelewem bankowym.  Przedłużenie ważności konta w ramach automatycznego odnowienia może być na  okres zgodny z wybraną taryfą. Administrator czasami oferuje taryfy  specjalne, o których na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej, które po zakończeniu wykupionego okresu promocyjnego przechodzą  na taryfę normalną automatycznie.
  Konto próbne na jeden tydzień automatycznie przechodzi na subskrypcje  abonamentową miesięczną. Użytkownik może zrezygnować z przedłużenia konta próbnego w okresie jego obowiązywania poprzez napisanie do Obsługi technicznej tutaj, najpóźniej 3 dni przed końcem okresu promocyjnego. W takim przypadku nie ma konieczności pisania pisemnego wypowiedzenia umowy. Konto próbne oferowane w taryfie promocyjnej służy wyłącznie do testowania oferowanych przez nas usług. Podczas okresu promocyjnego, wszystkie usługi będą dostępne dla Użytkownika. Z promocji można skorzystać wyłącznie jeden raz w miesiącu, jeżeli użytkownik anuluje konto próbne, nie będzie mógł dokonać zakupu konta próbnego drugi raz przed upłynięciem minimum 32 dni kalendarzowych. Z udziału w promocji są wykluczone wszystkie te osoby, które z niej skorzystały w ciągu ostatnich 32 dni bez względu na to z którego konta użytkownika korzystały przy zakupie. Jeśli konto próbne przejdzie do miesięcznego abonamentu, wtedy trzeba spełnić wszystkie warunki podane w punkcie 13 niniejszego dokumentu. Akceptując regulamin, przyjmujecie do wiadomości, że wasze konto będzie podlegało wyżej opisanemu automatycznemu przedłużeniu. Jeśli nie życzycie sobie automatycznego przedłużenia, wyślecie wypowiedzenie umowy zgodnie z punktem 13 niniejszej umowy, albo wykupicie konto używając jednorazowego przelewu bankowego, bądź opłacicie usługi za pomocą wpłaty na poczcie na nasz rachunek bankowy.
 5. Jeśli konto zostanie automatycznie przedłużone zgodnie z cennikiem podanym w niniejszej umowie, Administrator ma prawo do wynagrodzenia, a Użytkownik obowiązek zapłaty za świadczone usługi. W przypadku jeśli Użytkownik odmówi zapłaty za usługi, Administrator zastrzega sobie prawo do wystawienia Wezwania do zapłaty, a także do skierowania sprawy na drogę sądową, dodatkowo Administrator może zablokować konto użytkownika, który odmawia zapłaty za świadczone usługi.
 6. Minimalny czas trwania Umowy wynosi 1 tydzień.

Prawa autorskie Administratora

 1. Wszelkie treści udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem usług dostępnych na portalu, takie jak teksty, dane, oprogramowanie, rękopisy, zdjęcia, grafika, muzyka, dźwięki, obrazy, video, interaktywne elementy, blogi, opisy, wiadomości, etykiety, znaki handlowe, znaki towarowe, inne chronione znaki, loga i inne materiały (dalej zwane "treści"), są wyłączną własnością Administratora.
 2. Użytkownik nie ma żadnych praw do wyżej wymienionych treści bez pisemnej zgody Administratora.

Prawa autorskie Użytkownika

 1. Użytkownik może na swoje konto użytkownika wstawiać treści i za jego pośrednictwem je upubliczniać.
 2. Użytkownik może wstawiać wyłącznie takie treści, do których ma odpowiednie prawa.
 3. Zabronione jest, aby Użytkownik wstawiał treści za pomocą swojego konta użytkownika, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, szkodliwe, grożące, uwłaczające, dokuczliwe, bezprawne, ofensywne, obsceniczne na prywatności innych osób, nienawistne albo rasistowskie, a także wszelka inna treść, która może przynieść ujmę dla Administratora lub innych Użytkowników.
 4. Publikując treści na swoje konto użytkownika, Użytkownik przekazuje wszelkie prawa majątkowe Administratorowi do rozporządzania treścią w granicach całego portalu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie treści, które umieszcza za pomocą swojego konta użytkownika, a w przypadku jeśli doprowadzi tym sposobem do wyrządzenia szkody Administratorowi, bądź innym Użytkownikom portalu, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawy szkody.
 6. Użytkownik w zgodzie z § 67 ustawy polskiego prawa autorskiego z późniejszymi zmianami zawiera z Administratorem umowę licencyjną, na podstawie, której wszelka treść zamieszczona przez Użytkownika za pomocą konta użytkownika na portalu będzie objęta całoświatową, czasowo nieograniczoną licencją do tej treści, która umożliwi Administratorowi użycie tej treści w dowolny sposób, w nieograniczonym zakresie i całkowicie bezpłatnie.

Prawa autorskie stron trzecich

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z korzystaniem z usług dostępnych na portalu może być wystawiony na działanie treści osób trzecich (np. reklamy, banery, ogłoszenia). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie bierze żadnej odpowiedzialności za te treści w powyższym przypadku, a w przypadku, gdy treść ta będzie godzić w prawa Użytkownika, Użytkownik ma prawo do egzekucji swoich praw jedynie od osoby, która jest autorem takiej treści.

Reklamacje

 1. W przypadku wad oferowanych usług, Użytkownik ma prawo te wady zgłosić Butterfly Destiny pisemnie na adres siedziby spółki podanym w punkcie 2 niniejszego dokumentu lub 
  na adres e-mail:adres e-mail.
 2. Na rozpatrzenie reklamacji Butterfly Destiny ma 30 dni od ich otrzymania. Butterfly Destiny rezerwuje sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, w przypadku jeżeli reklamacja, skarga lub wniosek zawiera wyrażenia powszechnie uznawane za wulgarne lub obrażliwe, za wyjątkiem przypadku, gdy z treści reklamacji, skargi lub wniosku będzie możliwe ustalenie przedmiotu reklamacji.
 3. W przypadku, gdy w drodze postępowania reklamacyjnego Administrator uzna reklamację, Użytkownikowi wada usługi zostanie usunięta lub Administrator uzna może postanowić o przyznaniu zniżki na oferowaną usługę. W przypadku braku możliwości usunięcia wady usługi, jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Administratora, Użytkownik będzie miał prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do zniżki z ceny usług.
 4. Administrator powinien do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego stwierdzić czy ponosi odpowiedzialność za wady usług, które będą przedmiotem reklamacji. O przebiegu reklamacji możesz uzykać informacje pod numerem +420776598224.
 5. Portal production rozpatruje reklamacje, skargi i wnioski jedynie, jeżeli reklamacja, skarga lub wniosek zostanie złożony w języku w jakim Umowa na założenie konta użytkownika została przez Użytkownika zawarta albo w jednym z następujących języków: polski, czeski lub angielski.
 6. Wszelkie reklamacje składane przez Użytkownika powinny być zgłaszane bez zbędnej zwłoki od dnia, kiedy wady wystąpiły.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik może od umowy zawartej z Butterfly Destiny odstąpić bez podania powodu pisemnie w ciągu 14 dni.
 2. W związku z ust. 1 i 2, Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wnosi do Portalu o rozpoczęcie świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy przed upływem powyżej wskazanego okresu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz akceptuje fakt, iż w przypadku wykonania świadczenia przez Portal przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy. Tym samym w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Użytkownik obowiązany będzie do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 3. Administrator w przypadku otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy będzie zobowiązany do zwrotu zapłaconej należności pieniężnej do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku zmiany niniejszej umowy/regulaminu Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy z Butterfly Destiny do 14 dni od dnia ogłoszenia zmian.
 5. Użytkownik, który korzysta z płatnego członkostwa na portalu, ma prawo w dowolnym momencie zerwać umowę z Administratorem, poprzez wysłanie pisemnego wypowiedzenia na adres email: adres e-mailW wypowiedzeniu należy zawrzeć adres e-mail, pod którym Użytkownik zarejestrował swoje konto, formę płatności za członkostwo oraz informację, czy chce tylko zrezygnować z członkostwa, czy również usunąć konto. Użytkownik może też skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego TUTAJ. W takim przypadku Administrator ukończy członkostwo oraz usunie konto użytkownika najpóźniej do 10 dni roboczych od dnia, gdy otrzyma powiadomienie o chęci rezygnacji z konta. Subskrybcja zawsze zostaje ukończona w następnym okresie rozliczeniowym a opłaty za aktualny okres rozliczeniowy nie podlegają zwrotowi. Każda prośba o zwrot kosztów członkostwa zostanie oceniona indywidualnie. Jeśli prawo do zwrotu zostanie rozpatrzona pozytywnie, płaność zostanie zwrócona do 10 dni roboczych w ten sam sposób, w taki została przyjęta od użytkownika.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy, Administrator ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez prawa do zwrotu czy rekompensaty, a także może konto użytkownika usunąć, dezaktywować lub zamknąć. W takim przypadku Użytkownik nie ma prawa do jakichkolwiek zwrotów pieniędzy.
 7. Użytkownik, który posiada subskrypcje abonamentową ma prawo w dowolnym momencie do wypowiedzenia umowy z Butterfly Destiny Przed przesłaniem pisemnego wypowiedzenia, Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Pomocy technicznej tutaj. W przypadku otrzymania pisemnego wypowiedzenia, Administrator najpóźniej do 10 dni roboczych od dnia w którym pismo dotyczące anulowania abonamentu lub usunięcia konta zostanie mu doręczone, anuluje subskrypcje abonamentową lub usunie konto użytkownika i anuluje subskrypcje abonamentową. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pomoc Techniczna nie może samodzielnie zakończyć subskrypcji abonamentowej, ani też nie może usunąć konta bez wcześniejszego zakończenia subskrypcji abonamentowej przez Administratora.
 8. Użytkownik, który opłacił swoje konto za pomocą przelewu bankowego lub nie korzysta z płatnych usług portalu ma prawo do wypowiedzenia umowy z Administratorem kiedykolwiek poprzez zgłoszenie tego faktu do Wsparcia Technicznego tutaj. W takim przypadku Administrator usunie konto użytkownika najpóźniej do 10 dni roboczych od dnia, gdy otrzymał powiadomienie o chęci rezygnacji.
 9. Formularz oświadczenia odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr. 2 do niniejszego Regulaminu, który znajdziecie tutaj.
 10. Pouczenie o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który znajdziecie tutaj.

Zwroty i odstępne

 1. Każdy klient, który nie rozpoczął jeszcze korzystania z usług portalu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, może zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy za te usługi.
  W przypadku, jeśli takie żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Internet Portal do wsparcia technicznego tutaj lub drogą reklamacji zgodnie z punktem 12 regulaminu, zwroty będą czynione bezpłatnie bez odstępnego.
 2. Wszelkie zwroty dokonywane po 30 dniach kalendarzowych od otrzymania przelewu będą wiązać się z odstępnym w wysokości 20% kwoty zwracanego przelewu, jednak nie mniej niż 40PLN. Zwroty mogą być dokonane wyłącznie na oryginalny rachunek bankowy nadawcy.
 3. W przypadku, gdy usługą jest subskrypcja abonamentowa, bądź zakup konta próbnego opłacone kartą płatniczą niniejszy punkt regulaminu nie ma zastosowania.
 4. W przypadku, jeśli odstępne przewyższa wartość zwracanych środków pieniężnych, w maksymalnym dopuszczalnym zakresie przez prawo, zwroty w takim przypadku nie będą udzielane

Polityka prywatności

Administrator świadcząc swoje usługi postępuje zgodnie z obowiązującą nowelizacją prawną, czyli w rozumieniu Rozporzadzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 o  ochornie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu derektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ochrona prywatnośc i praw użytkownika jako podmiotu danych bliżej określonych w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, które znajdują się tutaj

Informacje handlowe

Użytkownik korzystając z usług Administratora wyraża zgodę na otrzymywanie niezamawianych informacji handlowych, newsletterów, powiadomień, reklam i innych materiałów o charakterze informacyjnym i reklamowym zarówno od Administratora jak i jego partnerów handlowych. W przypadku jeżeli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywanie takich treści, może pisemnie zawiadomić o tym Administratora wycofując zgodę.

Obsługa techniczna

Pomoc Techniczna (zwana także "Wsparcie techniczne" lub "Obsługa techniczna") pomaga rozwiązywać problemy techniczne Użytkowników portalu.
Wszystkie wasze pytania i zgłoszenia natury technicznej możecie kierować tu.
Na pytania i zgłoszenia Pomoc Techniczna udziela odpowiedzi wyłącznie w dni robocze od godz. 09:00 do 17:00. 
Pytania i zgłoszenia przesłane po godz. 16:30 mogą być rozpatrywane następnego dnia roboczego po godz. 09:00.

Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z powyższym, zatwierdzenia, sprawdzanie i odblokowywanie profili, o którym mowa w punkcie 8 ust. 5 niniejszego dokumentu odbywa się zasadniczo wyłącznie w godzinach pracy Pomocy Technicznej podanych powyżej. Poza podanymi powyżej godzinami Administrator ma prawo, ale nie ma obowiązku do rozpatrywania zgłoszonych przez system profili.

Rejestracja i Logowanie za pomocą konta Facebook

Na nasze strony możecie się rejestrować lub zalogować za pomocą waszego konta Facebook. Z tego powodu używamy loga firmy Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) w celu obsługi logowania z kont tej firmy. Tak długo jak jesteście zalogowani na swym koncie Facebook i klikniecie na to logo, automatycznie dojdzie do procesu udostępnienia niektórych danych z waszego konta Facebook. Jeśli nie jesteście zalogowani na swoim koncie Facebook, zobaczycie stronę logowania do konta Facebook. Zbieramy dane, które sa potrzebne do rejestracji na naszych stronach: adres e-mail i datę urodzenia. By dokończyć rejestracje za pomocą konta Facebook, musicie uzupełnić jeszcze niektóre wymagane dane. Rejestrując się lub logując się za pomocą waszego konta Facebook na naszych stronach stajecie się Zarejestrowanymi Użytkownikami naszych stron i obowiązują was postanowienia niniejszego regulaminu na takich samym zasadach jak dla pozostałych Użytkowników portalu. Po zakończonej rejestracji przez konto Facebook możecie zalogować się na swoje konto za pomocą konta Facebook lub bezpośrednio bez konieczności korzystania z konta Facebook.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin i Ogólne Warunki Handlowe są regulowane aktualnie obowiązującym Czeskim prawem.
 2. Portal zobowiazuje się do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którego treścią Użytkownik może się zapoznać na stronie internetowej Portalu.
 3. Administrator może dokonać zmian w niniejszej Umowie zawiadamiając o tym Użytkownika nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian poprzez 
  a) Umieszczenie nowego regulaminu na stronie rejestracyjnej, 
  b) Wysłanie zawiadomienia drogą mailową automatycznie do wszystkich już zarejestrowanych użytkowników, 
  c) Umieszczenie na stronie obu wersji regulaminu na 14 dni przed ich wejściem w życie dla już Zarejestrowanych Użytkowników. 
  Wszyscy Użytkownicy, którzy zarejestrują się po zawiadomieniu o zmianach obowiązuje już nowy regulamin. 
  Nowy regulamin dla Użytkowników zarejestrowanych przed zawiadomieniem wchodzi w życie z dniem podanym w regulaminie. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie na piśmie Administratora drogą listowną na adres siedziby w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Wszelkie spory, które wynikną w wyniku realizacji umowy między Użytkownikiem, a Administratorem będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy w Czeskiej Republice.
 5. Jeśli którakolwiek część regulaminu/umowy stanie się nieprawomocna z powodu zmiany prawa lub utraty mocy prawnej któregoś z postanowień umownych, ta część zostaje wyłączona z niniejszej umowy, ale nie ma ona wpływu na wymagalność i prawomocność pozostałej części umowy.
 6. Administrator i Użytkownik zgadzają się, że niniejsza Umowa jest przejawem ich swobodnej ważnej woli i zobowiązują się do przestrzegania zapisów w Umowie.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 15.02.2021

Regulamin korzystania z serwisu Milosnykontakt.pl

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin stanowi wiążącą umowę pomiędzy administratorem portalu randkowo-rozrywkowego znajdującego się pod adresem milosnykontakt.pl (dalej zwanego „portalem”) a użytkownikiem korzystającym z wszystkich usług oferowanych przez administratora, w związku z prowadzeniem wyżej wymienionego portalu.

Administrator

Administratorem portalu milosnykontakt.pl jest spółka Butterfly Destiny s.r.o., REGON (cz:IČO) 052 98 130, z siedzibą w Černotín 35, PSČ 334 01, Dnešice, Czeska Republika, zapisana w Rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, w oddziale C, arkusz 261419 (dalej zwana „Administratorem”).

Użytkownik

Użytkownikiem w przypadku niniejszego regulaminu, staje się każda osoba fizyczna, która korzysta z usług portalu prowadzonego przez administratora. Zarejestrowanym użytkonikiem, jest każdy użytkownik, który dokonał rejestracji na portalu. Ze względu na charakter usług oferowanych przez administratora, użytkownikiem może stać się jedynie osoba pełnoletnia, czyli w świetle polskiego prawa, osoba, która ukończyła 18rok życia. Członkowie innych państw są traktowani jako pełnoletni zgodnie z panującymi u nich przepisami prawa.

Przedmiot umowy (regulaminu milosnykontakt.pl)

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja stosunków pomiędzy administratorem i użytkownikiem. Na podstawie wyżej wspomnianych stosunków prawnych administrator umożliwia użytkownikowi korzystanie z oferowanych przez niego usług, a użytkownik korzystając z nich zgadza się na przestrzeganie zasad regulaminu oraz uszanowanie związanych z nim praw i obowiązków administratora i użytkownika.

Prawa i obowiązki administratora

 1. Administrator jest zobowiązany do zapewnienia użytkownikom usługi w odpowiedni sposób.
 2. Administrator ma prawo do wynagrodzenia za usługi płatne świadczone na rzecz użytkownika.
 3. Administrator ma prawo do kontroli zawartości kont użytkowników.
 4. Administrator jest uprawniony do usunięcia konta użytkownika, który nie stosuje się do zasad niniejszego regulaminu.
 5. Administrator ma obowiązek rozpatrywać reklamacje użytkowników, w sposobach i terminach określonych przez ogólnie obowiązujące zasady prawa.

Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik korzystając z usług oferowanych przez administratora akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do regularnej obserwacji zmian pojawiających się w regulaminie oraz zapoznawania się z jego aktualną treścią.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z usług oferowanych przez administratora w zakresie swego członkostwa.
 4. Jeżeli użytkownik korzysta z płatnych usług portalu, jest zobowiązany do uiszczenia administratowi należnej kwoty zgodnej z cennikiem zamieszczonym w punkcie 9 niniejszego regulaminu. 
 5. Użytkownik jest zobowiązany respektować prawa pozostałych użytkowników.
 6. Użytkownik może zamieszczać na swoim koncie użytkownika wyłącznie takie treści, które ma prawo upubliczniać.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, spowodowane swoją działalnością na tym portalu, wyrządzone administratorowi, pozostałym użytkownikom, czy osobom trzecim.
 8. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać portalu do celów komercyjnych.
 9. Użytkownicy są zobowiązani korzystać z usług portalu zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami.
 10. Użytkownik oświadcza, że nigdy nie został skazany za przestępstwa z dziedziny czynów seksualnych uwłaczających ludzkiej godności.
 11. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z usług w taki sposób, aby z jego strony nie dochodziło do żadnych strat, ani krzywd wobec administratora i pozostałych użytkowników.

Odpowiedzialność administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na portalu przez użytkowników, ani za ich autentyczność.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi działaniem pozostałych użytkowników lub osób trzecich.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wykorzystywaniem konta użytkownika, przez nieuprawionego użytkownika lub osobę trzecią.
 4. Administrator nie ponosi odpowidzialności za dostępność usług w miejscach, gdzie jest to zabronione przez obowiązujące tam prawo.

Konto użytkownika

 1. Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez administratora za pośrednictwem konta użytkownika, które powstaje w procesie rejestracji. Poprzez rejestrację, pomiędzy użytkownikiem a administratorem zostaje zawarta umowa, której warunki znajdują się w niniejszym regulaminie. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto użytkownika. W przypadku wytworzenia przez jednego użytkownika więcej niż jednego konta, administrator ma prawo usunąć je bez wcześniejszego uprzedzenia. Użytkownik rejestrując konto oświadcza, że administrator przed zawarciem umowy udostępnił mu wszelkie informacje zgodnie z paragrafami § 1820 i 1811 odstęp 2 ustawy nr. 89/2012 Sb. Czeskiego Kodeksu Cywilnego.
 2. Użytkownik, który dokonał bezpłatnej rejestracji ma prawo do korzystania z usług portalu w ograniczonym zakresie.
 3. Użytkownik, który zakupi pełne członkostwo ma prawo do korzystania z usług portalu w pełnym zakresie.
 4. Użytkownik podczas rejestracji ma obowiązek podać swoje pełne i prawdziwe dane.
 5. Konto użytkownika jest przeznaczone wyłącznie do użytku własnego, dlatego użytkownik powinien korzystać z niego wyłącznie osobiście i nie udostępniać go osobom trzecim.
 6. Jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek zmiany danych u użytkownika, użytkownik zobowiązuje się do ich natychmiastowej aktualizacji. 
 7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać administratorowi wszelkie nadużycia swojego konta użytkownika.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre konta użytkownika były i mogą być sztucznie tworzone przez administratora w celu poprawy jakości oferowanych przez administratora usług i kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu. Takie konta są dostępne do interakcji z użytkownikami na takich samych zasadach jak konta pozostałych użytkowników i nie są w żaden sposób oznaczone. Z tych kont, Administrator za pośrednictwem swoich moderatorów ma prawo wysyłać wiadomości użytkownikom, a także odpowiadać na wiadomości wysyłane przez użytkowników.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia przepisów prawa oraz szkody wywołane korzystaniem ze swego konta użytkownika.
 10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z usług oferowanych przez administratora w celach komercyjnych.

Usługi portalu

 1. Użytkownik, który nie płaci za usługi po rejestracji uzyskuje Konto darmowe. Do konta darmowego przypisany jest jeden profil uzupełniony o dane podane po rejestracji. Użytkownik posiadający konto darmowe, ma ograniczony dostęp do profili innych Użytkowników, ograniczoną ilość wiadomości, którą może wysłać na portalu, a także ograniczenia w możliwościach przekazywania i otrzymywania danych kontaktowych i zdjęć od innych Użytkowników portalu. Konto darmowe jest bezpłatne.
 2. Użytkownik może skorzystać z płatnych usług portalu, po uiszczeniu opłat, zgodnie z poniższą taryfą: 
 • Konto próbne na 1 tydzień opłacone kartą płatniczą lub kredytową: 17 zł / 4 EUR
 • Pełne członkostwo na 1 miesiąc płatne jednorazowo przelewem bankowym: 85 zł (20 EUR/miesiąc)
 • Subskrypcja abonamentowa miesięczna płatna kartą płatniczą lub kartą kredytową: 59 zł/miesiąc (14 EUR/miesiąc)
 • Pełne członkostwo na 3 miesiące płatne jednorazowo przelewem bankowym: 169 zł (39 EUR/kwartał)
 • Subskrypcja abonamentowa kwartalna płatna kartą płatniczą lub kartą kredytową: 149 zł/kwartał (34 EUR/kwartał)
 • Pełne członkostwo na 6 miesięcy płatne jednorazowo przelewem bankowym: 315 zł (74 EUR/pół roku)
 • Subskrypcja abonamentowa półroczna płatna kartą płatniczą lub kartą kredytową: 249 zł/pół roku (59 EUR/pół roku)
 • Pełne członkostwo na rok, płatne jednorazowo przelewem bankowym: 549 zł (137 EUR/ rok)
 • Roczna subskrypcja abonamentowa płatna kartą płatniczą lub kredytową: 449 zł/rok (107 EUR /rok)

Ceny zawierają podatek VAT.

Przy płatności kartą prowadzoną w walucie EUR obowiązują ceny podane w EUR.

 1. Użytkownik, który uzyska pełne członkostwo na  portalu wykupując konto premium uiszczając Administratorowi wyżej wymienioną kwotę, uzyska możliwość wysyłania nieograniczonej ilości wiadomości, nielimitowany dostęp do przeglądania profili innych użytkowników, możliwość wysyłania swoich danych kontaktowych (telefon, email) zdjęć, emotikonów i GIF-ów a także możliwość przeglądania kompletnej listy dopasowanych partnerów wygenerowanej na postawie zgodności z ankiety randkowej. Użytkownik posiadający pełne członkostwo może również korzystać z naszej Fotorandki, gdzie może oceniać zdjęcia pozostałych użytkowników. 
 2. Użytkownik wykupując subskrypcję abonamentową, uzyskuje dostep do usług analogicznie, jak w ust. 3
 3. Użytkownik, który podczas rejestracji wybierze  jako płeć “Kobieta” uzyskuje pełne członkostwo  automatycznie i bezpłatnie z zastrzeżeniem, że ograniczeniom podlegać będą te wiadomości, które zostaną wysłane do lub odebrane od użytkowników, którzy nie posiadają pełnego członkostwa, a także Administrator może rutynowo, a także po wstawieniu zdjęcia przez Użytkownika automatycznie blokować konto celem rutynowego sprawdzenia konta (z zastrzeżeniem ustaleń w punkcie 17 niniejszego dokumentu) pod względem zgodności z niniejszą umową. W przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości, Użytkownik zostanie o tym poinformowany, a jego konto  może zostać odblokowane przez Administratora, bądź Administrator może  podjąć decyzje o usunięciu konta z portalu. W przypadku jeśli konto nie narusza regulaminu lub jeśli nieprawidłowości zostały usunięte przez Administratora w ramach kontroli, konto zostanie odblokowane, a dostęp do  pełnego członkostwa przywrócony.
  Administrator może zablokować, zdezaktywować lub usunąć konto użytkownika, który omija ograniczenie przesyłania danych kontaktowych do użytkowników nieposiadających pełnego członkostwa, jak również może usuwać wiadomości, gdzie do takiego naruszenia nastąpiło.
 4. W interesie zachowania nieprzerwalnego dostępu do  usług, automatycznie odnawiane są subskrypcje abonamentowe. Automatyczne  odnowienie nie dotyczy kont opłaconych jednorazowym przelewem bankowym.  Przedłużenie ważności konta w ramach automatycznego odnowienia może być na  okres zgodny z wybraną taryfą. Administrator czasami oferuje taryfy  specjalne, o których na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej, które po zakończeniu wykupionego okresu promocyjnego przechodzą  na taryfę normalną automatycznie.
  Konto próbne na jeden tydzień automatycznie przechodzi na subskrypcje  abonamentową miesięczną. Użytkownik może zrezygnować z przedłużenia konta próbnego w okresie jego obowiązywania poprzez napisanie do Obsługi technicznej tutaj, najpóźniej 3 dni przed końcem okresu promocyjnego. W takim przypadku nie ma konieczności pisania pisemnego wypowiedzenia umowy. Konto próbne oferowane w taryfie promocyjnej służy wyłącznie do testowania oferowanych przez nas usług. Podczas okresu promocyjnego, wszystkie usługi będą dostępne dla Użytkownika. Z promocji można skorzystać wyłącznie jeden raz w miesiącu, jeżeli użytkownik anuluje konto próbne, nie będzie mógł dokonać zakupu konta próbnego drugi raz przed upłynięciem minimum 32 dni kalendarzowych. Z udziału w promocji są wykluczone wszystkie te osoby, które z niej skorzystały w ciągu ostatnich 32 dni bez względu na to z którego konta użytkownika korzystały przy zakupie. Jeśli konto próbne przejdzie do miesięcznego abonamentu, wtedy trzeba spełnić wszystkie warunki podane w punkcie 13 niniejszego dokumentu. Akceptując regulamin, przyjmujecie do wiadomości, że wasze konto będzie podlegało wyżej opisanemu automatycznemu przedłużeniu. Jeśli nie życzycie sobie automatycznego przedłużenia, wyślecie wypowiedzenie umowy zgodnie z punktem 13 niniejszej umowy, albo wykupicie konto używając jednorazowego przelewu bankowego, bądź opłacicie usługi za pomocą wpłaty na poczcie na nasz rachunek bankowy.
 5. Jeśli konto zostanie automatycznie przedłużone zgodnie z cennikiem podanym w niniejszej umowie, Administrator ma prawo do wynagrodzenia, a Użytkownik obowiązek zapłaty za świadczone usługi. W przypadku jeśli Użytkownik odmówi zapłaty za usługi, Administrator zastrzega sobie prawo do wystawienia Wezwania do zapłaty, a także do skierowania sprawy na drogę sądową, dodatkowo Administrator może zablokować konto użytkownika, który odmawia zapłaty za świadczone usługi.
 6. Minimalny czas trwania Umowy wynosi 1 tydzień.

Prawa autorskie Administratora

 1. Wszelkie treści udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem usług dostępnych na portalu, takie jak teksty, dane, oprogramowanie, rękopisy, zdjęcia, grafika, muzyka, dźwięki, obrazy, video, interaktywne elementy, blogi, opisy, wiadomości, etykiety, znaki handlowe, znaki towarowe, inne chronione znaki, loga i inne materiały (dalej zwane "treści"), są wyłączną własnością Administratora.
 2. Użytkownik nie ma żadnych praw do wyżej wymienionych treści bez pisemnej zgody Administratora.

Prawa autorskie Użytkownika

 1. Użytkownik może na swoje konto użytkownika wstawiać treści i za jego pośrednictwem je upubliczniać.
 2. Użytkownik może wstawiać wyłącznie takie treści, do których ma odpowiednie prawa.
 3. Zabronione jest, aby Użytkownik wstawiał treści za pomocą swojego konta użytkownika, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, szkodliwe, grożące, uwłaczające, dokuczliwe, bezprawne, ofensywne, obsceniczne na prywatności innych osób, nienawistne albo rasistowskie, a także wszelka inna treść, która może przynieść ujmę dla Administratora lub innych Użytkowników.
 4. Publikując treści na swoje konto użytkownika, Użytkownik przekazuje wszelkie prawa majątkowe Administratorowi do rozporządzania treścią w granicach całego portalu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie treści, które umieszcza za pomocą swojego konta użytkownika, a w przypadku jeśli doprowadzi tym sposobem do wyrządzenia szkody Administratorowi, bądź innym Użytkownikom portalu, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawy szkody.
 6. Użytkownik w zgodzie z § 67 ustawy polskiego prawa autorskiego z późniejszymi zmianami zawiera z Administratorem umowę licencyjną, na podstawie, której wszelka treść zamieszczona przez Użytkownika za pomocą konta użytkownika na portalu będzie objęta całoświatową, czasowo nieograniczoną licencją do tej treści, która umożliwi Administratorowi użycie tej treści w dowolny sposób, w nieograniczonym zakresie i całkowicie bezpłatnie.

Prawa autorskie stron trzecich

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z korzystaniem z usług dostępnych na portalu może być wystawiony na działanie treści osób trzecich (np. reklamy, banery, ogłoszenia). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie bierze żadnej odpowiedzialności za te treści w powyższym przypadku, a w przypadku, gdy treść ta będzie godzić w prawa Użytkownika, Użytkownik ma prawo do egzekucji swoich praw jedynie od osoby, która jest autorem takiej treści.

Reklamacje

 1. W przypadku wad oferowanych usług, Użytkownik ma prawo te wady zgłosić Butterfly Destiny pisemnie na adres siedziby spółki podanym w punkcie 2 niniejszego dokumentu lub 
  na adres e-mail:adres e-mail.
 2. Na rozpatrzenie reklamacji Butterfly Destiny ma 30 dni od ich otrzymania. Butterfly Destiny rezerwuje sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, w przypadku jeżeli reklamacja, skarga lub wniosek zawiera wyrażenia powszechnie uznawane za wulgarne lub obrażliwe, za wyjątkiem przypadku, gdy z treści reklamacji, skargi lub wniosku będzie możliwe ustalenie przedmiotu reklamacji.
 3. W przypadku, gdy w drodze postępowania reklamacyjnego Administrator uzna reklamację, Użytkownikowi wada usługi zostanie usunięta lub Administrator uzna może postanowić o przyznaniu zniżki na oferowaną usługę. W przypadku braku możliwości usunięcia wady usługi, jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Administratora, Użytkownik będzie miał prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do zniżki z ceny usług.
 4. Administrator powinien do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego stwierdzić czy ponosi odpowiedzialność za wady usług, które będą przedmiotem reklamacji. O przebiegu reklamacji możesz uzykać informacje pod numerem +420776598224.
 5. Portal production rozpatruje reklamacje, skargi i wnioski jedynie, jeżeli reklamacja, skarga lub wniosek zostanie złożony w języku w jakim Umowa na założenie konta użytkownika została przez Użytkownika zawarta albo w jednym z następujących języków: polski, czeski lub angielski.
 6. Wszelkie reklamacje składane przez Użytkownika powinny być zgłaszane bez zbędnej zwłoki od dnia, kiedy wady wystąpiły.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik może od umowy zawartej z Butterfly Destiny odstąpić bez podania powodu pisemnie w ciągu 14 dni.
 2. W związku z ust. 1 i 2, Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wnosi do Portalu o rozpoczęcie świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy przed upływem powyżej wskazanego okresu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz akceptuje fakt, iż w przypadku wykonania świadczenia przez Portal przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy. Tym samym w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Użytkownik obowiązany będzie do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
 3. Administrator w przypadku otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy będzie zobowiązany do zwrotu zapłaconej należności pieniężnej do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku zmiany niniejszej umowy/regulaminu Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy z Butterfly Destiny do 14 dni od dnia ogłoszenia zmian.
 5. Użytkownik, który korzysta z płatnego członkostwa na portalu, ma prawo w dowolnym momencie zerwać umowę z Administratorem, poprzez wysłanie pisemnego wypowiedzenia na adres email: adres e-mailW wypowiedzeniu należy zawrzeć adres e-mail, pod którym Użytkownik zarejestrował swoje konto, formę płatności za członkostwo oraz informację, czy chce tylko zrezygnować z członkostwa, czy również usunąć konto. Użytkownik może też skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego TUTAJ. W takim przypadku Administrator ukończy członkostwo oraz usunie konto użytkownika najpóźniej do 10 dni roboczych od dnia, gdy otrzyma powiadomienie o chęci rezygnacji z konta. Subskrybcja zawsze zostaje ukończona w następnym okresie rozliczeniowym a opłaty za aktualny okres rozliczeniowy nie podlegają zwrotowi. Każda prośba o zwrot kosztów członkostwa zostanie oceniona indywidualnie. Jeśli prawo do zwrotu zostanie rozpatrzona pozytywnie, płaność zostanie zwrócona do 10 dni roboczych w ten sam sposób, w taki została przyjęta od użytkownika.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy, Administrator ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez prawa do zwrotu czy rekompensaty, a także może konto użytkownika usunąć, dezaktywować lub zamknąć. W takim przypadku Użytkownik nie ma prawa do jakichkolwiek zwrotów pieniędzy.
 7. Użytkownik, który posiada subskrypcje abonamentową ma prawo w dowolnym momencie do wypowiedzenia umowy z Butterfly Destiny Przed przesłaniem pisemnego wypowiedzenia, Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Pomocy technicznej tutaj. W przypadku otrzymania pisemnego wypowiedzenia, Administrator najpóźniej do 10 dni roboczych od dnia w którym pismo dotyczące anulowania abonamentu lub usunięcia konta zostanie mu doręczone, anuluje subskrypcje abonamentową lub usunie konto użytkownika i anuluje subskrypcje abonamentową. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Pomoc Techniczna nie może samodzielnie zakończyć subskrypcji abonamentowej, ani też nie może usunąć konta bez wcześniejszego zakończenia subskrypcji abonamentowej przez Administratora.
 8. Użytkownik, który opłacił swoje konto za pomocą przelewu bankowego lub nie korzysta z płatnych usług portalu ma prawo do wypowiedzenia umowy z Administratorem kiedykolwiek poprzez zgłoszenie tego faktu do Wsparcia Technicznego tutaj. W takim przypadku Administrator usunie konto użytkownika najpóźniej do 10 dni roboczych od dnia, gdy otrzymał powiadomienie o chęci rezygnacji.
 9. Formularz oświadczenia odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr. 2 do niniejszego Regulaminu, który znajdziecie tutaj.
 10. Pouczenie o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który znajdziecie tutaj.

Zwroty i odstępne

 1. Każdy klient, który nie rozpoczął jeszcze korzystania z usług portalu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, może zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy za te usługi.
  W przypadku, jeśli takie żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Internet Portal do wsparcia technicznego tutaj lub drogą reklamacji zgodnie z punktem 12 regulaminu, zwroty będą czynione bezpłatnie bez odstępnego.
 2. Wszelkie zwroty dokonywane po 30 dniach kalendarzowych od otrzymania przelewu będą wiązać się z odstępnym w wysokości 20% kwoty zwracanego przelewu, jednak nie mniej niż 40PLN. Zwroty mogą być dokonane wyłącznie na oryginalny rachunek bankowy nadawcy.
 3. W przypadku, gdy usługą jest subskrypcja abonamentowa, bądź zakup konta próbnego opłacone kartą płatniczą niniejszy punkt regulaminu nie ma zastosowania.
 4. W przypadku, jeśli odstępne przewyższa wartość zwracanych środków pieniężnych, w maksymalnym dopuszczalnym zakresie przez prawo, zwroty w takim przypadku nie będą udzielane

Polityka prywatności

Administrator świadcząc swoje usługi postępuje zgodnie z obowiązującą nowelizacją prawną, czyli w rozumieniu Rozporzadzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 o  ochornie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu derektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ochrona prywatnośc i praw użytkownika jako podmiotu danych bliżej określonych w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, które znajdują się tutaj

Informacje handlowe

Użytkownik korzystając z usług Administratora wyraża zgodę na otrzymywanie niezamawianych informacji handlowych, newsletterów, powiadomień, reklam i innych materiałów o charakterze informacyjnym i reklamowym zarówno od Administratora jak i jego partnerów handlowych. W przypadku jeżeli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywanie takich treści, może pisemnie zawiadomić o tym Administratora wycofując zgodę.

Obsługa techniczna

Pomoc Techniczna (zwana także "Wsparcie techniczne" lub "Obsługa techniczna") pomaga rozwiązywać problemy techniczne Użytkowników portalu.
Wszystkie wasze pytania i zgłoszenia natury technicznej możecie kierować tu.
Na pytania i zgłoszenia Pomoc Techniczna udziela odpowiedzi wyłącznie w dni robocze od godz. 09:00 do 17:00. 
Pytania i zgłoszenia przesłane po godz. 16:30 mogą być rozpatrywane następnego dnia roboczego po godz. 09:00.

Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z powyższym, zatwierdzenia, sprawdzanie i odblokowywanie profili, o którym mowa w punkcie 8 ust. 5 niniejszego dokumentu odbywa się zasadniczo wyłącznie w godzinach pracy Pomocy Technicznej podanych powyżej. Poza podanymi powyżej godzinami Administrator ma prawo, ale nie ma obowiązku do rozpatrywania zgłoszonych przez system profili.

Rejestracja i Logowanie za pomocą konta Facebook

Na nasze strony możecie się rejestrować lub zalogować za pomocą waszego konta Facebook. Z tego powodu używamy loga firmy Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) w celu obsługi logowania z kont tej firmy. Tak długo jak jesteście zalogowani na swym koncie Facebook i klikniecie na to logo, automatycznie dojdzie do procesu udostępnienia niektórych danych z waszego konta Facebook. Jeśli nie jesteście zalogowani na swoim koncie Facebook, zobaczycie stronę logowania do konta Facebook. Zbieramy dane, które sa potrzebne do rejestracji na naszych stronach: adres e-mail i datę urodzenia. By dokończyć rejestracje za pomocą konta Facebook, musicie uzupełnić jeszcze niektóre wymagane dane. Rejestrując się lub logując się za pomocą waszego konta Facebook na naszych stronach stajecie się Zarejestrowanymi Użytkownikami naszych stron i obowiązują was postanowienia niniejszego regulaminu na takich samym zasadach jak dla pozostałych Użytkowników portalu. Po zakończonej rejestracji przez konto Facebook możecie zalogować się na swoje konto za pomocą konta Facebook lub bezpośrednio bez konieczności korzystania z konta Facebook.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin i Ogólne Warunki Handlowe są regulowane aktualnie obowiązującym Czeskim prawem.
 2. Portal zobowiazuje się do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którego treścią Użytkownik może się zapoznać na stronie internetowej Portalu.
 3. Administrator może dokonać zmian w niniejszej Umowie zawiadamiając o tym Użytkownika nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian poprzez 
  a) Umieszczenie nowego regulaminu na stronie rejestracyjnej, 
  b) Wysłanie zawiadomienia drogą mailową automatycznie do wszystkich już zarejestrowanych użytkowników, 
  c) Umieszczenie na stronie obu wersji regulaminu na 14 dni przed ich wejściem w życie dla już Zarejestrowanych Użytkowników. 
  Wszyscy Użytkownicy, którzy zarejestrują się po zawiadomieniu o zmianach obowiązuje już nowy regulamin. 
  Nowy regulamin dla Użytkowników zarejestrowanych przed zawiadomieniem wchodzi w życie z dniem podanym w regulaminie. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie na piśmie Administratora drogą listowną na adres siedziby w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Wszelkie spory, które wynikną w wyniku realizacji umowy między Użytkownikiem, a Administratorem będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy w Czeskiej Republice.
 5. Jeśli którakolwiek część regulaminu/umowy stanie się nieprawomocna z powodu zmiany prawa lub utraty mocy prawnej któregoś z postanowień umownych, ta część zostaje wyłączona z niniejszej umowy, ale nie ma ona wpływu na wymagalność i prawomocność pozostałej części umowy.
 6. Administrator i Użytkownik zgadzają się, że niniejsza Umowa jest przejawem ich swobodnej ważnej woli i zobowiązują się do przestrzegania zapisów w Umowie.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 15.02.2021